:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Artykuy ::
Style wspinaczkowe

Artyku ten bdzie traktowa pojcie stylu wspinaczkowego. Jest to dzi o tyle wane, e wiele osb zdaje si zapomina o tych zasadach przypisujc sobie osignicia rwne mistrzom. Nie istnieje chyba aden ukonstytuowany kodeks postpowania wspinaczkowego, jednake w kadym rejonie na wiecie panuj inne reguy. Odnosi si to zarwno do takich miejsc jak nasze Tatry, czy Himalaje czy te Stokwka :). Jednak istnieje par uniwersalncyh zasad. Nie bd tu si rozwodzi na temat etyki pokonywania drg, spitowania, rebolting'u czy reequipping'u oraz niepisanej zasady aby drog pozostawi takim stanie w jakim si j zastao czy te otwierania nowych drg.

Chc si skupi jedynie na samej sportowej istocie przejcia jakiego odcinka skay po ktrym mog stwierdzi, e zrobiem drog np. Henkel Trocken w stylu PP. Nie bd pisa na temat wspinaczki hakowej, bigwallowej, boulderingu, alpejskiej, lodowej, mikstowej czy wreszcie himalaskiej, gdy s to rodzaje wspinania nalece do innego zbioru zagadnie i kady z nich da si chyba w jaki sposb poczy z niej wymienionymi.

Moe zaczn od - no wanie tu pojawia si problem czy sowo najczystszego jest najbardziej odpowiednie, czy te moe uy sowa najlepszego albo najbardziej wytajcego - stylu wic zaczne po prostu od RP- czsto nazwy stylu s skracane do pierwszych liter sw tworzcych dan nazw.

RP - Red Point lub Rot Punkt ( zaley czy z angielska czy z niemiecka :) )- polega na przejciu drogi bez odpadni to jest bez obciania ukadu asekuracyjnego, wchodzi tu jednak w gr uprzednia jej znajomo (wczeniejsze przejcia lub prby przejcia, lustracja ze zjazdu). Jeeli wspinacz odpadnie od skay podczas prowadzenia, powinien zjecha (zosta opuszczony przez asekurujcego) do punktu "no hand rest". W skaach jest to przewanie "gleba", niemniej jednak moe to by pka w cianie. Chodzi o to, by wspinajcy si mia moliwo odwizania si - z zachowaniem autoasekuracji (np. wpicie si lon do ringa) - od liny, wycignicia jej z przelotw znajdujcych si powyej, ponownego dowizania si i w kocu kontynuowania wspinaczki. Tu chc poruszy jeszcze pewien aspekt: mianowicie po odpadniciu w skaach, lina jest zazwyczaj mocno 'nadwyrona' i naley da jej si 'zrelaksowa' zanim bdziemy kontynuowa wspinaczk. Naley wic po zjechaniu na d odczeka ok. 15 minut lub zwiza si drugim kocem liny.

RK - Rot Kreis ( z niem.)- zwany take "YOYO" -- rni si od RP tylko tym, e po odpadniciu i zjedzie (opuszczeniu) do miejsca "no hand rest" wspinacz kontynuuje przejcie bez odwizywania liny od uprzy i wycigania jej z przelotw. Styl najczciej stosowany w grach ze wzgldu na 'wygod'. Aby zachowa warto sportow przejcia nie musimy powtarza caego wycigu bo czsto w grach nie ma po prostu na to czasu.

PP - Pink Point- wedug mnie styl najbardziej kontrowersyjny pod wzgldem sportowym w dzisiejszych czasach. Zasady identyczne jak w RP z tym, e ekspresy wisz ju w punktach asekuracyjnych- nie musimy ich tam samodzielnie wpina. Jest on o tyle niewygodny, e skutecznie deklasuje sportow warto przejcia. Wiele osb uwaa, e RP i PP jest tym samym.
O ile atwiejsze jest przejcie drogi w stylu PP? Tu ju wkraczamy w bardz ulotn sfer etyki kadego z nas. Niemniej jednak przejcie drogi PP jest de facto atwiejsze mniej kopotliwe, mniej nerwowe no i wreszcie nie musimy powici tak duo czasu na przejcie drogi. Niestety traktowanie tych dwch stylw za to samo stao si bardzo powszechne- szczeglnie wrd numeromaniakw.
Jeszcze jedna sprawa czsto ekspresy s umieszczane na stae w duych okapach lub przewieszeniach ze wzgldu na trudnoci z ich zdjciem. Dlatego ocen naley pozostawi autorowi przejcia.
Nie ma czego takiego jak On Sight PP lub Flash PP

TR - Top Rope ( z ang. ) czyli na wdk- polega na przejciu drogi z grn asekuracj.

AF - All Free ( z ang.)- rni si od RK tym, e wspinacz nie zjeda po odpadniciu do "no hand rest", lecz po chwilowym odpoczynku kontynuuje wspinaczk poczynajc od miejsca, w ktrym si znajduje. Stylowi AF towarzyszy jednak warunek, by wspinanie zostao podjte poczwszy od takiego ustawienia rk na chwytach (i stp na stopniach), z jakiego wspinacz przed chwil odpad od ciany. Generalnie chodzi o to eby nie 'oszukiwa' samych siebie

OS - On Sight ( z ang.)- czyli od strzau; polecany sposb pokonania drogi wspinaczkowej. Polega na przejciu bez odpadnicia drogi bez jej znajomoci. Oznacza to, i zabronione s jakiekolwiek podpowiedzi co do pooenia chwytw i stopni, pooenia ciaa, a take wczeniejsze ogldanie drogi ze zjazdu jak i obserwowanie prb innych wspinaczy. Pewnym uatwieniem w stylu OS jest moliwo zejcia ( bez obciania ukadu asekuracyjnego) o wasnych siach do stanowiska; wykorzystanie tej moliwoci uprawnia do podjcia kolejnej prby w pniejszym terminie i - w razie czystego przejcia - zaliczenia drogi OS. Spore kontrowersje wystpuj gdy kto idzie na drog o wycenie X. Dochodzi do kluczowego miejsca ktrym jest crux skadajcy si z jednopalcowych pytkich dziurek w przewieszeniu pod ktem 112 stopni. Przebyta cz drogi miaa charakter bardzo cigowy i nie przysporzya nam wikszych trudnoci ale widzimy, e te ruchy s poza naszym zasigiem. Schodz wic do na gleb i id do domu. Przez najblisz zim pakuj na panelu tylko pod pokonanie tej kluczowej sekwencji ruchw i wracam w przyszym sezonie na ta drog. Przechodz ja i mwi, e to by OS. Wedug mnie takie przejcie nie mona ju tak zaliczy bo pomimo tego, e wszystkie warunki s spenione, nie naley ze wspinania robi wycigu szczurw i albo robisz drog albo nie.

Flash- styl polegajcy na przejciu drogi w cigu, bez odpadni. Jest to nasze pierwsze przejcie drogi podobnie jak podczas przejcia OS z tym, e dopuszcza si moliwo obserwacji partnera czy innego wspinacza na tej drodze. Mona take zasign porady u osb, ktre dan drog czy przystawk ju zrobiy.

Free Solo( z ang.) czyli NA YWCA polega na przejciu drogi bez stosowania jakiejkolwiek asekuracji linowej. Dopuszcza si podobno na dugich drogach zwieszenie si na skyhook'u lub haku ( czymkolwiek ) w celu odpoczynku. Styl wymaga najwicej powice... jest te oprcz OS najbardziej cenionym stylem. Jednak kluczowe tu jest -pomijajc ryzyko obiektywne- waciwe dobranie drogi i nie przecenienie swoich moliwoci. J. Bachar jest zwolennikiem teorii naturalnego doboru- gupie jednostki same si wykocz.

A0 - czyli po prostu a zero. Bardzo czsto zdarza si przyazerowa w grach. Gdy kluczowe fragmenty drogi s np. mokre to albo po prostu dajemy z ringa lub przepinamy si w punktach- taka jak to si robi podczas hakwki. Ewentualnie: pewien pan wspinajcy si w Hejszy uwaa, e A0 jest wtedy gdy oprcz nas samych jest jeszcze kto w skaach kto w razie wypadku byby w stanie zawiadomi suby medyczne lub ratownicze lub po prostu udzieli nam pomocy... ech cikie jest to wspinanie.

Istnieje take Styl Francuski- polegajcy na olewaniu wszystkich podanych wyej zasad i robienia czego si chce :)

Warto take wspomnie o innej kwestii. Mianowicie dla kadego wspinanie jest czym innym. Jeden chce by po prostu coraz lepszy od innych, drugi chciaby pokonywa wszystkie drogi w starym stylu, a trzeci uwaa, e prawdziwym wyznacznikiem tego co si umie jest przejcie DDS i to jeszcze OS - pozdrownienia dla Pawa Michalskiego ( DDS to przejcie drogi uywajc tylko swojej asekuracji- tzn. nie korzystamy z tego co ju tkwi w cianie ).
W tej caej bieganinie za znaczkami nie naley zapomina o tym czym dla Mnie jest wspinanie- moe po prostu czyst przyjemnoci?

Leszek Wjtowicz

Wszelkie uwagi, niezgodnoci oraz pytania naley kierowa pod adres lw32334@sgh.waw.pl

Podczas pracy nad artykuem korzystaem ze strony internetowej:
www.monolith.strefa.pl/pliki/style.php

(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię